Dệt May Phú An

Dệt May Phú An

Dệt May Phú An

Điều Kiện & Điều Khoản

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN PATEX

 1. Thông Tin Chung:
 • Công Ty TNHH Dệt May Phú An (PATEX.VN) sở hữu tất cả tài sản trí tuệ và các quyền khác, quyền sở hữu và lợi ích đối với trang web và dịch vụ của mình và chịu trách nhiệm và nội dung của Website này.
 • Bạn không thể can thiệp vào trang Web và dịch vụ bằng cách sử dụng Virut hoặc bất kỳ chương trình hoặc công nghệ nào khác được thiết kế để làm gián đoạn hoặc làm hư hỏng bất kỳ phần mềm, phần cứng nào của Website này.
 • Bạn đọc kỹ Điều khoản sử dụng website của PATEX.VN (gọi tắt là Điều khoản sử dụng) ở bên dưới trước khi sử dụng website của PATEX.VN. Khi bạn sử dụng, truy cập website của PATEX.VN thì mặc nhiên bạn đã hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng dừng truy cập website
 • Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật, liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu thập được.
 • PATEX.VN có thể thay đổi các điều khoản này theo thời gian. Nếu PATEX.VN thực hiện các thay đổi sẽ được cập nhật lên Website đối với các điều khoản này, bạn sẽ được thông báo và yêu cầu chấp nhận các điều khoản mới như một điều kiện để tiếp tục sử dụng Website và dịch vụ của PATEX.VN. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, bạn phải ngừng sử dụng Website và dịch vụ của PATEX.VN.
 1. Liên Kết Đến Các Website Khác.
 • Website của PATEX.VN có thể chứa hình ảnh hay liên kết đến các website của bên thứ ba. Những website này hoạt động bên ngoài phạm vi tên miền www.patex.vn
 • PATEX.VN có thể tạo các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập, tìm kiếm thông tin. PATEX.VN không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó, và họ có thể có những điều kiện, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật riêng biệt khác với PATEX.VN.
 • PATEX.VN hoàn toàn không theo dõi, kiểm tra, đánh giá hay cổ động cho những website này và/hoặc những nội dung của những website này. PATEX.VN không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba.
 1. Tuyên Bố Từ Chối Bảo Đảm
 • Website này và những thông tin trên được cung cấp một cách “sẵn có”. Ở mức độ cao nhất mà pháp luật liên quan cho phép, PATEX.VN không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
  • Khả năng có thể tiêu thụ được.
  • Tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
  • Tính tuân thủ bản quyền.
 • PATEX.VN không bảo đảm rằng những tính năng có trên website này sẽ hoạt động liên tục hoặc không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại.
 1. Giới Hạn Trách Nhiệm
 • Trong mọi trường hợp PATEX.VN và các bên liên quan, gồm đơn vị thành viên, người lao động, cán bộ quản lý, cổ đông và nhà cung cấp, đều không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy đến với bạn, dù đó là tổn thất gián tiếp, hậu quả, tai nạn hay tổn thất đặc biệt, do sử dụng hay không thể sử dụng website này, ngay cả khi PATEX.VN đã được cảnh báo trước về khả năng xảy ra những tình huống đó.
 • Nội dung này áp dụng cho mọi tổn thất xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì.
 1. Quyền Tiết Lộ Thông Tin
 • PATEX.VN luôn bảo lưu quyền theo dõi việc bạn sử dụng website này và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà PATEX.VN cho rằng cần thiết để tuân thủ mọi điều luật, quy định liên quan hoặc theo yêu cầu của một tiến trình pháp lý hay cơ quan thẩm quyền nào đó hoặc để bảo vệ quyền lợi của PATEX.VN hay vì sự an toàn của một bên thứ ba.
 • PATEX.VN bảo lưu tất cả các quyền chưa được xác nhận rõ ràng trong thỏa thuận này.
 1. Không Dùng Website Cho Những Mục Đích Trái Pháp Luật Hay Bị Ngăn Cấm.
 • Bạn không được dùng website này cho những mục đích trái pháp luật hay Điều khoản sử dụng không cho phép; không được dùng website này bằng bất kỳ phương thức nào có thể gây tổn thất, vô hiệu hóa, gây trở ngại hay bất lợi cho PATEX.VN hay cản trở bất kỳ bên nào sử dụng website này.
 • Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào các tài khoản, các hệ thống mạng và máy tính của PATEX.VN bằng cách phá khóa, dò mật khẩu hay những cách khác; không được can thiệp hay dùng bất kỳ cách nào để sửa đổi giao diện và hoạt động của website này.
 • Bạn không được lấy hay tìm cách lấy những tài liệu, thông tin từ website này bằng những cách mà website này không cho phép thực hiện.
 1. Tên Thương Mại, Bản Quyền Và Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Khác.
 • PATEX.VN cùng với các logo và dấu hiệu khác xuất hiện trên website này, đều là tên thương mại thuộc sở hữu của PATEX.VN. Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, phân phối, đăng tải, truyền nhận hay sử dụng những tên thương mại này dù bằng cách nào.
 • Tên của các công ty, sản phẩm khác được nhắc đến trên website này có thể cũng là tên thương mại thuộc sở hữu của các chủ thể khác.
 • Toàn bộ nội dung của website này (bao gồm nhưng không giới hạn trong các yếu tố: thiết kế, hình ảnh, chữ, tập tin âm thanh và video, dữ liệu, đồ họa, liên kết, mã chương trình, các tài liệu và nội dung khác) đều được bảo vệ bản quyền theo pháp luật của Việt Nam và các luật có liên quan và là tài sản của PATEX.VN.
 • Nội dung của website này được cung cấp chỉ cho nhu cầu thông tin của bạn. Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, đăng tải, truyền nhận hay phân phối website này khi chưa được PATEX.VN đồng ý bằng văn bản. Bạn không được dùng bất kỳ nội dung nào của website này bằng bất kỳ cách nào trên các website, dịch vụ trực tuyến khác hay mạng máy tính.
 1. Điều Khoản Khác.
 • Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này (cùng với các chính sách khác được tìm thấy trên website và dịch vụ của PATEX.VN chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng và bằng văn bản trước đó. Không sửa đổi bằng miệng, rõ ràng hay ngụ ý, có thể thay đổi các điều khoản của thỏa thuận này. Các bên đã không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc hứa hẹn nào liên quan đến thỏa thuận này ngoại trừ những điều có nêu thỏa thuận này.
 • Mối quan hệ của các Bên. Thỏa thuận này và các thỏa thuận khác liên quan đến website nay và dịch vụ không cấu thành mối quan hệ liên doanh, đối tác, đại lý, việc làm hoặc ủy thác giữa các bên, trừ khi được tuyên bố rõ ràng. Không bên nào hoặc đại lý của bên nào có quyền ràng buộc bên kia và mối quan hệ của các bên là mối quan hệ tham khảo thông tin nhất định.
 • Phương tiện Thông báo. Thông báo bằng văn bản và các thông tin liên lạc khác được mô tả ở đây có thể được thực hiện dưới dạng điện tử hoặc xác nhận qua mail và có hiệu lực khi được gửi đi hoặc xuất bản được phản hồi xác nhận.
 • Tính khả thi và tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại của thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành đối với các trường hợp cụ thể, điều khoản đó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong mọi trường hợp khác.
 • Quyền Miễn trừ. Việc miễn trừ chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản. Nếu PATEX.VN từ bỏ việc thực thi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, thì những vi phạm tương tự hoặc các điều khoản khác sau này sẽ không được miễn trừ. Việc chấp nhận thực hiện muộn bất kỳ hành vi nào hoặc thực hiện muộn bất kỳ điều kiện nào của thỏa thuận này không phải là từ bỏ chính hành vi vi phạm hoặc điều kiện đó.
 1. Luật Áp Dụng.
 • Những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến Điều khoản sử dụng này hay việc sử dụng website sẽ được căn cứ giải quyết và phán xét theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

DỆT MAY PHÚ AN – “ LĨNH HỘI SỰ TINH TẾ ”

Chia sẻ:
Facebook chat